Pakiet mobilności – co to jest i jak wpłynie na branżę TSL?

books, student, study-1012088.jpg

Pakiet mobilności to reforma prawa transportowego w Unii Europejskiej, która ma na celu zapewnienie lepszych warunków pracy kierowców i uczciwej konkurencji w sektorze TSL. Co to jest pakiet mobilności i jak przygotować się na nowe przepisy?

Pakiet mobilności  – co to jest?

Pakiet mobilności, stanowiący zbiór trzech aktów prawnych, jest kluczową inicjatywą mającą na celu gruntowną reformę rynku transportu drogowego w Unii Europejskiej. Jego przyjęcie przez Parlament Europejski w lipcu 2020 roku stanowiło znaczący krok w kierunku wprowadzenia kilku istotnych zmian w sektorze TSL. 

Stopniowe wprowadzanie pakietu od 2022 roku wymagać będzie szerokiej adaptacji ze strony firm transportowych oraz dostosowania się do nowych przepisów regulujących czas pracy, płace, odpoczynek oraz inne aspekty funkcjonowania branży transportu drogowego.

Główne cele pakietu mobilności obejmują:

  • poprawę warunków pracy i ochrony socjalnej kierowców,
  • zapewnienie uczciwej konkurencji i zwalczanie nielegalnych praktyk w sektorze TSL,
  • promowanie zrównoważonego rozwoju transportu i redukcja emisji CO2.

Pakiet mobilności składa się z trzech części:

  • Rozporządzenie dotyczące dostępu do rynku transportu drogowego – wprowadza nowe zasady dotyczące kabotażu (wykonywania przewozów krajowych przez zagraniczne firmy transportowe), delegowania pracowników (oddelegowywania kierowców do pracy w innym państwie członkowskim) i wymogu powrotu pojazdów do kraju siedziby firmy co osiem tygodni.
  • Rozporządzenie dotyczące czasu pracy i odpoczynku kierowców – wprowadza nowe zasady dotyczące czasu jazdy i odpoczynku (m.in. zakaz spędzania regularnego tygodniowego odpoczynku w kabinie pojazdu), obowiązkowego wyposażenia pojazdów w inteligentne tachografy (urządzenia rejestrujące czas pracy i prędkość pojazdu) oraz kontroli drogowych.
  • Dyrektywa dotycząca delegowania pracowników w transporcie drogowym – określa warunki stosowania przepisów o delegowaniu pracowników do kierowców wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe lub kabotaż.

Jak pakiet mobilności wpłynie na branżę TSL?

Pakiet mobilności, mający na celu poprawę warunków pracy kierowców oraz zapewnienie uczciwej konkurencji w branży transportu drogowego, będzie miał znaczący wpływ na całą branżę TSL. Działania podejmowane w ramach tego pakietu mają za zadanie zrównoważyć rynek i ustanowić wspólne standardy dla wszystkich jego uczestników na terenie Unii Europejskiej, co jest istotne dla zapewnienia lepszych warunków pracy dla kierowców oraz uczciwej konkurencji w sektorze.

Poprawa warunków pracy kierowców, w tym regulacje dotyczące czasu pracy, płacy i odpoczynku, ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach oraz poprawę jakości życia pracowników sektora transportu. Jednakże, wraz z wprowadzeniem nowych regulacji mogą pojawić się także pewne wyzwania i koszty dla firm transportowych.

Wprowadzenie jednolitych zasad może skutkować zmniejszeniem elastyczności i efektywności transportu drogowego, co może niekorzystnie wpłynąć na czas dostaw oraz koszty operacyjne firm. Ponadto konieczność dostosowania się do nowych wymogów technicznych i prawnych może wiązać się z dodatkowymi kosztami administracyjnymi oraz inwestycjami w nowe technologie i sprzęt.

Warto również podkreślić, że pakiet mobilności narzuca nowe wymogi dotyczące przestrzegania przepisów, co niesie ze sobą ryzyko kar i sankcji dla firm, które nie dostosują się do nowych regulacji. Przedsiębiorstwa transportowe muszą być więc przygotowane na monitorowanie zmian w prawie oraz odpowiednie dostosowanie swoich działań i procedur w celu uniknięcia ewentualnych konsekwencji prawnych.

Jak przygotować się na nowe przepisy?

Aby przygotować się na nowe przepisy wynikające z pakietu mobilności, firmy transportowe powinny podjąć kilka kluczowych działań. Po pierwsze, konieczne jest zrozumienie, co to jest pakiet mobilności oraz dokładne zapoznanie się z jego szczegółami. Warto gruntownie zweryfikować, jakie zmiany wprowadza on dla działalności firmy oraz jej pracowników. Jest to istotne dla właściwego zidentyfikowania obszarów, które będą wymagać dostosowania.

Kolejnym krokiem jest aktualizacja dokumentów i procedur zgodnie z nowymi przepisami. Firmy powinny przeanalizować swoje wewnętrzne regulaminy, umowy oraz procedury operacyjne, aby upewnić się, że są one zgodne z nowymi wymogami prawnymi. Niezbędne może być również wdrożenie nowych systemów kontroli i monitoringu, aby zapewnić pełne przestrzeganie nowych zasad.

Ważne jest także przeszkolenie kierowców i pracowników administracyjnych w zakresie nowych zasad i obowiązków wynikających z pakietu mobilności. Szkolenia powinny obejmować zarówno teoretyczne, jak i praktyczne zagadnienia związane z nowymi przepisami oraz ich wpływem na codzienną pracę w firmie.

Konieczne może okazać się również zainwestowanie w nowe technologie i sprzęt, które mogą pomóc w przestrzeganiu nowych przepisów. Przykładowo, inteligentne tachografy mogą pomóc w monitorowaniu czasu pracy kierowców, a pojazdy ekologiczne mogą spełniać nowe normy dotyczące emisji spalin.

Wreszcie, firma powinna monitorować zmiany w prawie i dostosowywać się do nich na bieżąco. Prawo transportowe podlega ciągłym zmianom i aktualizacjom, dlatego ważne jest, aby być na bieżąco z wszelkimi nowymi regulacjami i je wdrażać.

Przed podjęciem jakichkolwiek kroków, przedsiębiorcy powinni w pierwszej kolejności dokładnie zrozumieć, co to jest pakiet mobilności oraz jaki będzie mieć wpływ na ich działalność. Nowe regulacje unijne stanowią zarówno wyzwanie, jak i szanse dla branży TSL. Wprowadzenie pakietu mobilności może znacząco poprawić jakość usług i zwiększyć konkurencyjność na rynku unijnym, dlatego ważne jest, aby firmy skrupulatnie przygotowały się do jego wprowadzenia.

Jednocześnie należy pamiętać, że adaptacja do nowych przepisów może wymagać inwestycji w nowe technologie, dostosowanie procedur oraz przeszkolenie personelu. Istotne jest także monitorowanie zmian w prawie oraz świadomość potencjalnych ryzyk i możliwości, jakie niesie ze sobą wprowadzenie pakietu mobilności. Z tego powodu  przedsiębiorstwa transportowe powinny już teraz rozpocząć proces adaptacji do nowych regulacji, aby móc skutecznie funkcjonować na zmieniającym się rynku.

Jeśli szukasz postów o podobnej tematyce, kliknij tutaj!

Śledź nas na bieżąco na Facebooku, Instagramie oraz LinkedIn!